آفات و بیماری ها - زئوزران

نام

نام لاتين

منطقه فعاليت

خسارت

ميزبان

زمستان گذراني

تعداد نسل

توضيحات

ملخ دريائي يا صحرائي

Schistocerca  gregaria

نواحي جنوبي ايران / سيستان

از همه نوع پوشش گياهي مي خورد

دلراي 3 نسل در سال

ملخ ايتاليائي

Calliptanus italicus

اكثر نواحي ايران

از تمام قسمت هاي گياه تغذيه مي كند

غلات / علوفه / صيفي جات / مزارع يونجه

تخم داخل كپسول

 در سال 1 نسل

ملخ مراكشي

Dociostaurus  maroccanus

خراسان / مازندران / خوزستان / فارس / سمنان

از تمام قسمت هاي گياه تغذيه مي كند

غلات /پنبه / گياهان صيفي و صنعتي

به صورت تخم

 در سال 1 نسل

سن گندم

Eurygaster  integriceps

كل كشور بجز سيستان و بلوچستان / كرمان و هرمزگان

از تمام قسمت هاي گياه تغذيه مي كند

گندم / جو / چاودار و اكثر گندميان

حشره كامل در پناهگاه ها

 در سال 1 نسل

اين حشره اليگو فاژ است

سن مغربي

Eurygaster  maura

گرگان / گنبد / كلاردشت /مرزن آباد / مرند/ مرز بازرگان

جنس هايhordeum spp bromus spp

 در سال 1 نسل

سن كوهي

Dolycoris  baccarum

ارتفاعات و دامنه ها

از تمام قسمت هاي گياه تغذيه مي كند

تمام گياهان زراعي و باغي

حشره كامل در پناهگاه هاي مختلف ارتفاعات

در سال 2نسل

اين حشره اليگو فاژ است

سن كارپوكوريس

Carpocoris  fuscispinus

با تراكم پايين و بسيار اندك در تمام ايران بجز كوير ها

مزارع ديم و آبي

حشره كامل

درشرايط ايران 1 تا 2نسل

اين حشره پلي فاژ است

سن آئليا

A . Furcula fieb

اكثر مناطق كشور بويژه گندم زارهاي غرب كشور

همه ارقام گندم / جو / يولاف /چاودار

حشره كامل در شيب دامنه ها

 در سال 1 نسل

به دليل عمر كوتاه گندميان فقط يك نسل دارند

سن آئليا

A . Melanota fieb

همدان/ مركزي/ تهران/قزوين / لرستان /سمنان/بلوچستان

حشره كامل در مناطق غله كاري

در مزارع گندم تابستان گذراني مي كند

سن آئليا

A . Acuminata

گلستان / همدان / مركزي / تهران

گندم / جو / چاودار و يولاف

حشره كامل در حاشيه دشت ها و مزارع

سن آئليا

Aelia virgata Klug

Bromus  lanceolatus       گياه  

حشره كامل در شيب دامنه ها

سوسك سياه گندم

Zabrus  tenebriodies Goeze

تعهران / مشهد / بجنورد / سبزوار / گرگان/ گنبد و همدان

لارو از برگ و حشره كامل گل و دانه شيري گياهان

گندم / جو / چاودار

لارو سن 1 يا دو به ندرت سن 3

 در سال 1 نسل

در مزارعي كه كشت مداوم گندم دارند بيشتر ديده مي شود

سوسك هاي قهوه اي گندم

Anisoplia  spp

كردستان / مركزي / اردبيل / قزوين / تهران / همدان و..

لارو سال اول از ريشه سال دوم به جوانه غلات حشره كامل از دانه

گندم و خانواده غلات

لارو يك ساله عمق 25_30 لارو دو ساله 5_8

سوسك برگخوار غلات

Oulema  melanopus

   مريوان/ ورامين / آذربايجان شرقي / دزفول /اصفهان        

لارو و حشره بالغ از اپيدرم و پارانشيم رويي برگ تغذيه مي كنند

گندم / جو / ارزن وحشي / ذرت / چاودار

حشره كامل در پناهگاه هاي مختلف

هر دو سال يك نسل

باعث كاهش فتوسنتز مي شوند

پروانه برگخوار غلات (مينوز)

Syringopais  temperatella

فارس / بوشهر/كرمانشاه/خوزستان/چهارمحال بختياري

لارواز پارانشيم بين برگ تغذيه مي كند و سبب كاهش فتوسنتز مي شود

گندم/ جو/ يولاف/يونجه وحشي/ پنيرك/كنگر

لارو در بين برگ هاي آلوده

 در سال 1 نسل

پروانه خوشه خوار گندم

Apamea sordens

مراغه و هشت رود

لارو در فصل پاييز از گندم و جو تازه سبز شده تغذيه مي كند

لارو در عمق 5_7 سانتيمتري

 در سال 1 نسل

لاروبعدازبرداشت داخل ساقه ها وغلاف استراحت مي كند

پروانه خوشه خوار گندم

Hadena  basilinea

اردبيل و چهارمحال و بختياري

لارو از دانه ها تغذيه مي كند

گندم / جو / چاودار و ذرت

شفيره در عمق چند سانتيمتري خاك

پروانه ساقه خوار جو

Oria  musculosa

لاروبا تغذيه ازجوانه مركزي آنرا مي خشكاند /لكه هاي خشك روي جو

فالاريا/جو/ گندم / يولاف / علف هرز چچم 

 در سال 1 نسل

پروانه بيشتر در علف هرز چچم تخمريزي مي كند

كرم ساقه خوار غلات

Ochsenheimeria  vacculella

براآن(اصفهان) / لنجان / نجف آباد

پس ازظهورخوشه لارو ها وارد ساقه مي شوند و از آن تغذيه مي كنند

گندم و جو

تخم

 در سال 1 نسل

تريپس گندم(بال ريشك دار گندم)

Haplothrips tritici

تهران / سمنان / اصفهان / كرمان / رفسنجان / سيرجان

روي برگ پيچيدگي و لكه نقره اي روي دانه چروكيدگي

گندم / جو / يولاف / علفهاي هرز گندميان

پوره سن دو در عمق 5 سانتيمتري

 در سال 1 نسل

لكه نقره اي يا زرد روي برگ ايجاد مي كند

شته معمولي گندم

Schizaphis graminum rondani

همدان / كرمان / اصفهان / اطراف تهران

پيچيدگي برگ / توقفرشد / ضعيف شدن بوته ها

جو چاودار يولاف ارزن انواع گندميان ذرت

تخم روي علفهاي هرز

يك فصل زراعي 15_20

ناقل ويروس هاي/ كوتولگي ذرت / موزائيك نيشكر

شته روسي گندم

Diuraphis noxia mordvilko

فارس / لرستان / زنجان / كردستان / سمنان / قزوين

لوله شدن برگ در امتداد طولي كاهش محصول

گندم / جو / يولاف / چاودار / تريتيكاته

سنين مختلف پورگي و ماده هاي بكرزا

ناقل ويروس هاي/زردي كوتولگي جو/موزائيك جو نيشكر

شته سبز گندم

Sitobion avenae

همدان / كرمانشاه / تهران / اهواز / نوشهر /خلخال

ازبرگ تازه تغذيه مي كند بعد بر روي سنبلچه مي رود و تغذيه مي كند

تخم

شته ريشه گندميان يا شته گالي نارون

Tetraneura ulmi Geof

اطراف تهران / مازندران / مركزي

در نارون ايجاد گال مي كند ولي در گندميان خسارت چنداني ندارد

نارون/ گندم / جو / يولاف /برنج / ذرت

در حضور ميزبان اول تخم

ميزبان اول نارون است / ناقل ربيماري ويروسي ذرت

شته برگ آل

Anoecia  corni

نوشهر / چالوس / خلخال / كرج / تهران

ميزبان اول درخت وحشي آل / دوم غلات

تخم روي درخت آل /

روي ميزبان اول 1_2سال

شته ريشه گندم

Porphyrophora tritici 

همدان / اردبيل / كرمانشاه / كردستان / آذربايجان

پوره سن يك بر روي ريشه گندم تغذيه مي كند /زردي گندم /كاهش دانه

گندم / ريشه مرغي / دم موشي و بيدگياه

پوره سن يك داخل كيسه هاي تخم

يك نصل در سال

زنجرك هاي گندم

خوشه هاخشك مي شوند و اين روند از حاشيه مزرعه شروع مي شود

دو نسل دارد

زنبور ساقه خوار گندم

cephus  pygmaeus

لارو ها از پارانشيم و آوند هاي داخل خوشه تغذيه مي كنند

لارو غير فعال در پيله نازك و سفيد

هر دو سال يك نسل

حشره كامل قبل از پيله بستن بافت ساقه را مي جوند

مگس گندم

Oscinella  frit

همدان / كردستان / كرمانشاه / ورامين

لارو به نسج برگ و دانه ها ي تازه و نرم حمله مي كند

گندم / جو / يولاف / ذرت / چاودار

لارو

داراي 3 نسل در سال

مگس گندم

Oscinella  pusilla

لارو ابتدا در جوانه مركزي و بعدا داخل ساقه هاي گياه فعاليت دارد

دو نسل دارد

مگس گندم

Oscinella mi8tidissima

قروه كردستان

دانه هاي جو چروكيده مي شوند

جو

مگس گندم

Oscinella alopecuri mesnil

شهرستان بانه

مگس گتدم

Lasiasina  cinctipes

ساري و مشهد جمع آوري شده

اشاره اي نشده

مگس گندم

Thaumatomyia  notata

مگس گندم

Thaumatomyia  sulcifrons

كرج

مگس زرد ساقه گندم

Chloroos  pumilionis

كرج و به احتمال زياد در ساير نقاط كشور

پژمردگي و پيچيدگي برگ/ رشد برگ متوقف شده/ بوته كوتاه و ضعيف

گندم / جو / چاودار

لارو داخل ساقه يا طوقه بوته هاي آلوده

دو تا سه نسل در سال

مگس ساقه گندم

Meromyza  facilis

مگس ساقه گندم

Opomyza  florum

مگس ساقه گندم

Cerodontha denticornis

زنجان / ساري / جلگه هاي پست مازندران

مگس ساقه گندم

phorbia  penicillifera  jermy

بيجار كردستان /

از 2 تا3 سانتيمتري پنجه ها از ريشه به سمت جوانه مركزي تغذيه

شفيره

يك نسل در سال

مگس مينوز برگ غلات

Agromyza  ambigua

كرمانشاه / كردستان / همدان / گرگان / گنبد

لارو ها از بين دو اپيدرم برگ تغذيه مي كنند 

لارو كامل در داخل خاك

خسارت وارده كم و فاقد اهميت اقتصادي است

كنه قهوه اي گندم

برگ زرد قهوه اي و سپس خشك مي شود /سنبله ضعيف و كوتاه

غلات

تخم در زمين هاي شني كنه بالغ

پنج نسل دارد

توسط باد / آب آبياري / حركت خود انتشار پيدا مي كند

آفات پنبه

پروانه برگ خوار چغندر قند

Spodoptera  exigua

برگ ها را كاملا مي خورد گاهي

يونجه / ذرت / پنبه/چغندر و....

در نقاط سرد به ضورت شفيره

در مناطق گرمسيري به صورتهاي مختلف ديده مي شود

شب پره زمستاني يا نهنج زمستاني

Agrotis  segetum  Schif

اكثر نقاط دنيا

به طوقه پنبه حمله كرده و باعث قطع طوقه و ايجاد پژمردگي مي شود

ذرت  پنبه  خيار كدو گوجه چغندرقند سويا

لارو كامل در داخل خاك

از دو تا 7 نسل

كرم قوزه پنبه

Heliothis  obsoleta

در اكثر نقاط پنبه كاري وجود دارد

لارو از پارانشيم برگ غنچه و گل تغذيه مي كنند

ذرت / توتون /گوجه فرنگي/پنبه/كنجد /نخود

شفيره داخل خاك

سرد 2_3 نسل گرم 4_5

باعث كوتاهي كثيفي وكاهش ارزش اقتصادي پنبه مي شود

كرم خاردار پنبه

Earias  insulana  boisd

خراسان / بلوچستان / جيرفت / فارس

كنف / گاو پنبه / ختمي / باميه

 

 

 

آفات گیاهان زراعی

محصولات جدید شرکت پدیده کشاورزی

 

به زودی  محصول جدید :  رنگ مخصوص کندوی زنبور عسل

چسب باغبانی و هرس  با فناوری نانو

 چسب محافظتی تنه درختان پدیده  

با تکنولوژی نانو 

 ضد قارچ ، باکتری ، جلبک ، ویروس ،

 "آنتی تارلو "

زئوزران

 ادامه مطلب