آفات و بیماری ها - زئوزران

نام بیماری

درختان

عامل بیماری

علائم بیماری

لکه سیاه سیب

سیب

Venturia inaequalis

روی برگ: لکه های اولیه، ‌مخملی و به رنگ سبز زیتونی تا
قهوه ای و با حاشیه نامشخص می باشند به تدریج حاشیه
لکه ها واضح شده و ممکن است چند لکه بهم چسبیده و
به رنگ سیاه درآیند.
روی میوه: در ابتدا مشابه لکه های روی برگهاست.
بعداً قهوه ای ، سیاه و چوب پنبه ای می شوند.

سفیدک سطحی

هلو، شلیل و شبرنگ

قارچ Sphaerotheca pannosa var. Persica

روي برگ: در ابتدا بصورت ایجاد لكه های سبز كمرنگ
و یا مایل به قهوه ای ودرنهایت تشكیل بافت نمدی است.
روی میوه: لكه ها گرد هستند. اگر میوه سبز باشد
لكه سفیدرنگ و اگر میوه متمایل به قرمز رنگ باشد
لكه زرد چركین به نظر می رسد. قسمتهای لكه دار
میوه سفت و سخت می شود.

شانکر باکتریایی

زردآلو، آلو، گوجه سبز، گیلاس، هلو و البالو

باکتری Pseudomonassyringae pv. syringae

گل: تغییر رنگ گل گل و يا جوانه گل به رنگ قهوه اي تا سياه
برگ: تغيير رنگ يا سياه شدن رگبرگ برگ و دمبرگ
شاخه: مناطق فرو رفته در پوست درختان كه با گذشت زمان رنگ
آنها تيره تر مي شود. ماده صمغي اغلب از شانكر هاي روي درختان
هسته دار ، زخم هاي روي ميوه خارج مي شود.

سفیدک پودری

سیب و گلابی و میوه های هسته دار

Podosphaera leucotricha قارچ

روی برگ: لکه هایی با نمای مخملی روی سطح زیرین برگ و
به رنگ سبزرد در سح بالایی برگ
سرشاخه: کم رشدی ، فاصله میان گره ها ککم، پوشیده شدن با میسلیوم نقره ای رنگ
گل: گلبرگ ها به رنگ زرد کم رنگ و یا سبز روشن در می آیند.

زنگ ایرانی سیب

سیب

قارچ Gymnosporangium confusum

برگ: لکه های کوچک به رنگ زرد مایل به نارنجی تاقرمز،
در داخل لکه ها جوش های کوچک به رنگ نارنجیمایل به قهوه ای

پوسیدگی قهوه ای

سیب و گلابی و به ومیوه های هسته دار

قارچ Monilinia

روی میوه: لکه های قهوه ای مدور و سطحی ، اغلب در محل زخم میوه ها
و در نهایت فساد و پوسیدگی نرم در تمام قسمتهای میوه

لکه دوده ای

سیب

قارچ Gloeodes pomigena

روی میوه: لکه های دوده ای پراکنده به رنگ سبز زیتونی متمایل به تیره

نقطه مگسی

سیب

قارچ Schizothyrium pomi

روی میوه: پریتس های دروغی در دسته های چندتایی، تیره و براق

شانکر سیتوسپورایی یا دارخور سیب

سیب

قارچ   Leucostoma cincta

تنه و شاخه ها: پوست نرم شده، نشست می کند و رنگ تیره پیدا می کند.
در نهایت پوست خشک می شود و شکاف بر می دارد.

شانکر بوتریوسفریایی سیب

سیب

قارچ: Botryosphareria ribis Gross.

روی تنه و شاخه: شانکرهای بزرگ ، دارای ترک
روی میوه: لکه های مدور قهوه ای

آتشک(سوختگی آتشی)

سیب و گلابی

باکتری Erwinia amylovora

شکوفه: به رنگ قهوه ای یا سیاه در می آیند، تا زمستان به پایک خود متصل می مانند.
برگ: در سیب قهوه ای و در گلابی سیاه می شوند و چسبیده به شاخه باقی می مانند.
میوه: کوچک باقی مانده، جروکیده، چرمی و سیاه می شوند.

سرطان طوقه و ریشه

سیب

باکتری Agrobacterium tumefaciens

تشکیل گال روی یقه ، ریشه و گاهی تنه

پیچیدگی و تورم شاخه سیب

سیب

ویروس

روی شاخه: فرورفتگیهای طویل و عمیق ، شاخه پیچ و تاب برمی دارد.
روی برخی شاخه ها تورمهایی به شکل گره و شکم ایجاد می شود.

موزائیک سیب

سیب

ویروس موزائیک سیب

روی برگ: رنگ پریدگی و موزائیکی شدن ضعیف

سبزردی (کلروز) بر اثر آهن

سیب و گلابی و به

کمبود آهن در خاک، بالا بودن PH
وجود بیکربنات های کلسیم زیاد در خاک یا آب

رنگ پریدگی و زردی برگها

لکه سیاه گلابی

گلابی

قارچ Venturia pirina

روی برگ: لکه های مدور قهوه ایدر هر دوسطح برگ
روی میوه: ظهور لکه ها ابتدا در گلگاه و سپس در سطح جانبی میوه
روی سرشاخه: لکه های قهوه ای و مخملی شکل که در اواخر فصل چوب پنبه ای می شوند.

سیاه شدگی و ریزش میوه جوان گلابی

گلابی

کمبود عناصر روی، بور و آهن با هم

میوه: دم میوه های جوان تیره شده، و سپس خود میوه سیاه و پژمرده شده و می ریزد.

پوسیدگی رزلینیایی ریشه

سیب، گلابی و به، درختان میوه هسته دار از جمله
زردآلو، هلو، گیلاس و آلو

قارچ Rosellinia necatrix prill

اتدام هوایی: رنگ پریدگی برگساره، کاهش رشد درخت، کوچکی و چروکیدگی
میوه،کوچک شدن برگ ها
اندام زیر زمینی: قهوه ای شدن و پوسیدگی ریشه های کوجک و سپس ریشه های بزرگتر

لکه غربالی

زرد آلو، هلو، آلو، گیلاس ، آلبالو، شلیل و بادام

قارچ Wilsonomyces carpophilus

روی برگ: حالت غربالی و سوراخ شدن برگها
روی میوه: ابتدا لکه های قرمز مایل به بنفش و به اندازه ته سنجاق،
بتدریج که میوه درشت میشود این لکه ها برآمده شده و به صورت
نقاط برجسته یا خال جوش در می آید و رنگشان قهوه ای می شود
روی جوانه: رنگشان تیره ، گاهی پوشیده از یک لایه ترشحات خشک

برگ پیچیدگی (لب شتری، باد سرخ)

هلو، گیلاس، شلیل، بادام و زرد آلو

قارچ Taphrina deformans

برگ:   لکه ها ی زرد یا متمایل به قرمز ، لکه ها به تدریج کلفت و پیچ خورده شده
و در نهایت برگ دچار پیچیدگی می شود.
میوه: تشکیل میوه به شدت کاهش یافته یا متوقف می گردد.
شاخه: تحریک شاخه زایی و تشکیل شاخه های جارویی

لکه قرمز برگ

آلو و گوجه

قارچ Polystigma rubrum

برگ: لکه های مدور زرد که بعدا قرمز می شوند.
محل لکه ها متورم و کلفت می شود.
تعداد لکه زیاد و 50 تا 60 عدد می رسد.

زنگ درختان میوه هسته دار

هلو، زردآلو، بادام، گیلاس و آلو

قارچ Tranzshelia discolor

برگ:   لکه ابتدا سبز متمایل به زرد کم رنگ در دو سطح برگ هستند
جوش های قهوه ای-نارنجی روی لکه های سطح زیرین برگ

شانکر سیتوسپورایی

گیلاس، زردآلو، هلو، شلیل، آلو و گوجه

قارچ Cytospora persoonii

سرشاخه: پوست چروکیده و در نهایت خشک می شوند.
شاخه: روی شاخه های 2تا3 ساله شانکر ایجاد می شود.
از مناطق آلوده انگم تراوش می شود.

پژمردگی ورتیسیلیومی

زردآلو، گیلاس، آلبالو، آلو، شلیل و هلو و پسته

قارچ Verticillium dahliae

برگ: ابتدا تیره شده و به سرعت چروکیده می شود.
برگ های چروکیده روی شاخه باقی می مانند.
آوندهای چوبی به رنگ قهوه ای در می آیند.

پوسیدگی فیتوفتورایی

گیلاس، زردآلو، بادام، هلو، آلو

phytophthora

کم رشدی شاخساره ها، تعداد برگ کم، اندازه برگ ها کوچک با رنگ سبزرد
میوه ها کوچک، پررنگ و آفتاب سوخته
شاخساره ها و شاخه های اصلی از بالا به پائین می خشکند.

پوسیدگی آرمیلاریایی

سیب، گلابی، به، آلو، هلو، آلبالو، گیلاس

Armillaria mellea

ضعف عمومی گیاه، زرد و کوچک شدن برگ ها، کم رشدی سرشاخه های انتهایی
ریشه: قهوه ای شده و پوست آن به راحتی جدا می شود و بین پوست و چوب
توده های میسلیومی سفید ایجاد می شود.

شانکر کفکی بادام

بادام

باکتری

ایجاد شانکر نزدیک محل انشعاب شاخه های اصلی یا روی شاخه ها
محل شانکر قهوه ای شده و شیرابه تراوش می کند.
ترشحات ابتدا رقیق و شیری رنگ بوده و به تدریج کف آلود می شود
و بوی ترشیدگی می دهد.

سفیدک پودری پسته

پسته

قارچ Phyllactinia Pistaciae

برگ: لکه های سفید متمایل به خاکسترب در سطح زیرین برگ،
در مراحل پیشرفته بیماری: قشر تار عنکبوتی از میسلیوم ها دیده می شود
سطح بالایی برگ: در محل لکه های زیر برگ ، سبز متمایل به زرد می شود.

زنگ پسته

پسته

قارچ Pileolaria terebinthi

برگ: قسمت های آلوده رنگ پریده، سبزرد و بدشکل می شود.
لکه های تیره رنگ در متن برگ ایجاد شده که ناحیه میانی این لکه ها به تدریج
به حالت خشکیده و شکننده در می‏آید. اپیدرم در ناحیه بیمار برگ می‏ترکد
و تلیوم که حالت جوش مانند دار پدیدار می‏گردد.

ماسوی پسته(ماست مانند)

پسته

قارچ Eremothecium Cymbalariae

میوه: ظاهراً سالم ولی بدون مغزند یا مغز کم رشد کرده، قهوه ای شده یا
با تغییر شکل خشک شده، روی آن لکه های بافت مرده ظاهر می‏گردد.
در مغز میوه های نارس آلوده ماده ای چسبناک و بی رنگ متمایل به سفید،
ماست مانند دیده می شود.

شانکر پسته

پسته

قارچ Paecilomyces varioti، Cytospora sp.

شاخه: نوار های طولی قهوه ای تیره ، پوست کمی فرورفته و نشست می کند.
در سطح شانکرها ترک های ریز ایجاد می شود.

انگومک پسته

پسته

پنج گونه قارچ از جنس Phytophthora

تراوش شیرابه(به شکل قطرات ریز یا توده ای) در قسمت پایین تنه و طوقه
شیرابه ابتدا شفاف و به تدریج تیره می شود.

آنتراکنوز

گردو

قارچ Gnomonia leptostyla

برگ: لکه های ابتدایی گرد ، قهوه ای مایل به قرمز، به تدیج لکه ها بزرگ شده
تبدیل به نواحی بافت مرده می شوند.
سرشاخه : زخم های بیضوی تا گرد نامنظم، کمی فرورفته، قهوه ای مایل به خاکستری
میوه: لکه های نامنظم ، کمی فرورفته، در مراحل پیشرفته لکه های بافت مرده در مغز گرد

شانکر سیتوسپورایی گردو

گردو

قارچ Cytospora juglandicola

سرشاخه: خشک می شوند . جستگی های مخروطی به اندازه ته سنجاق .
شاخه: پوست شاخه قهوه ای تیره شده، شاخه ها می خشکند.
ترشحات پراکنده به شکل قطره، به رنگ زرد طلایی که در مجاورت هوا سفت می گردد.

پوسیدگی فیتوفتورایی گردو

گردو

قارچ Phytophthora cactorum

اندام هوایی: ضعف عمومی و کم برگ شدن درختان و پدیدار شدن زردی خفیف در برگ ها
ترک خوردن پوست طوقه و گاهی بخشی از بن تنه و خارج شدن شیرابه سیاه رنگی از آن

بلایت گردو(سوختگی باکتریایی)

گردو

باکتری Xanthomonas arboricola

ضعف عمومی گیاه، کم برگ شدن درخت، زردی خفیف در برگها
ترک خوردن پوست طوقه و خارج شده شیرابه سیاه از محل ترک
ریشه ها تیره شده ، در وضعیت شدید بیماری درخت خشک می شود.
سرشاخه: لکه های تیره روی سیخک ها و سرشاخه های آلوده جوان دیده شده و باعث خشکیدن چند سانتی متر از سرشاخه می شود.

شانکر پوستی گردو

گردو

باکتری Brenneria nigrifluens

لکه های بدون شکل هندسی، به رنگ قهوه ای متمایل به تیره در قسمت های خارجی
پوست تنه و شاخه های اصلی . در تابستان پوست محل لکه ها شکاف برداشته، شیرابه قهوه ای تا سیاه خارج می شود و حالت شانکر پیدا می کند.

سفیدک پودری انار

انار

قارچ Erysiphe punicae

برگ: میسلیوم های قارچ در سطح بالایی برگ
میوه: روی پوست میوه لکه های سفید، کرکدار و بی شکل، لکه ها به مرور زبر
و بافت مرده می شود.

پوسیدگی میوه انار

انار

قارچ های متعلق به جنس های Penicillium و Aspergillus

دانه های انار نرم و لهیده، به رنگ های سیاه، آبی، خاکستری
یا مخلوطی از این رنگ ها در می آید.

آفتاب سوختگی تنه و شاخه های درخت انار

انار

گرمای شدید و طولانی به ویژه در تیر و مرداد
نوسان شدید دمای شب و روز توام با رطوبت نسبی بسیار پایین و حساسیت زیاد پوست درختان

زردی، پژمردگی، ریزش برگ ها و کوچک ماندن میوه ها
به مرور پوست تنه و شاخه ها در جهت آفتاب گیر فاسد شده،
به صورت ورقه جدا شده و سرانجام تنه و شاخه های مبتلا می خشکند.

پوسیدگی طوقه درخت انار

انار

سرمای زمستانه یا بهاره، آبیاری زیاد
مصرف کودهای نیتروژنی

ترک خوردگی پوست درخت در محل طوقه و بن تنه
پوسیدگی خشک بافت های پوست و قسمتی از چوب
تشکیل پوست جدید در محل های مصدوم با لبه های برآمده
زرد شدن برگ در سمتی که دچار زوال شده
خشک شدن درخت در صورت سرایت پوسیدگی به ریشه ها

نماتود ریشه گرهی درخت انار

انار

نماتود از جنس Meloidogyne

توقف رشد، ضعف عمومی درخت، زردی برگها، ریزش برگ های انتهایی شاخه ها
و خشکیدگی تدریجی سرشاخه ها
تشکیل گالهای کوچک روی ریشه های نازک

لکه سرکوسپورایی برگ انجیر

انجیر

قارچ Cercospora bolleana

در اوایل بهار لکه های کوچک و متعدد در سطح زیرین برگ های پایین درخت
بافت مردگی سطح بالایی برگ در محل لکه ها
ریزش برگ های لکه دار و بی برگ شدن احتمالی درختان به شدت بیمار در تابستان

ترشیدگی میوه انجیر

انجیر

قارچ Hanseniaspora vineae

صورتی شدن گوشت داخل میوه و سپس لهیده شدن و خروج شیرابه غلیظ صورتی
یا زرد رنگ از منفذ میوه
تشکیل حباب های گاز در گوشت داخلی و لهیده انجیر
تشکیل لایه ای کف مانند در سطح گوشت لهیده میوه

شانکر فوموپسیسی انجیر

انجیر

قارچ Phomopsis cinerascens

تشکیل شانکر بعد از گذشت چند سال از بیماری
ترک خوردگی پوست محل شانکر ، نقاط ریز سیاه رنگ در محل شانکر
بافت مردگی پوست داخلی و قسمتی از چوب شاخه ها در محل شانکر

موزائیک انجیر

انجیر

ویروس موزائیک انجیر

برگ: لکه های موزائیکی به رنگ سبز کم رنگ تا زرد
ظهور نوار قهوه ای متمایل به قرمز پیرامون لکه های موزائیکی در اواخر فصل رویش
میوه: تشکیل لکه ها موزائیکی غیر واضح
کوچک شدن اندازه میوه و کاهش مقدار محصول

لکه آلترناریایی برگ کیوی

کیوی

قارچ alternaria alternata

لکه های بافت مرده در حاشیه برگ ها
برگهای لکه دار در اوایل ابتلا به بیمای می ریزند

کپک خاکستری میوه کیوی

کیوی

قارچ Botrytis cinerea

پوسیدگی نرم در محل دمگاه یا زخم های میوه
تیره شدن ، آبگز و لهیده شدن بافت های عفونی
تشکیل میسلیوم های سفیدرنگ با اسپورهای قهوه ای - خاکستری در
بخش های پوسیده و حتی روی کاسبرگ های باقی مانده در گلگاه میوه

شانکر باکتریایی کیوی(شانکر اشکی)

کیوی

باکتری Pseudomonassyringae pv. Syringae

برگ: لکه های آبگز به رنگ قهوه ای با هاله ای زرد
برگ های جوان عفونی پژمرده شده و روی درخت آویزان می مانند
گل: بافت مرده شده ، شکفته نمی شوند و اگر بشکفند کاسبرگها
و گلبرگ ها دچار بدشکلی می شوند
سرشاخه : تیره رنگ و خشک شدن پوست سرشاخه ها
شاخه و تنه: تشکیل زخم، تغییر رنگ بافت زیر پوست محل زخم به خاکستری متمایل
به قرمز یا قهوه ای ، خروج ترشحات قرمز رنگ باکتری به صورت اشک از محل زخم

بیماری های درختان میوه

محصولات جدید شرکت پدیده کشاورزی

 

به زودی  محصول جدید :  رنگ مخصوص کندوی زنبور عسل

چسب باغبانی و هرس  با فناوری نانو

 چسب محافظتی تنه درختان پدیده  

با تکنولوژی نانو 

 ضد قارچ ، باکتری ، جلبک ، ویروس ،

 "آنتی تارلو "

زئوزران

 ادامه مطلب